1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest spółka Limitless Technologies Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, NIP 6762579645, REGON 385893608, e-mail veritas@limitless.pl („Administrator”).

Spółka Limitless Technologies Sp. z o.o., właściciel portalu internetowego Veritas-Store.pl, dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z naszego serwisu. W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez nasz portal, przyjęty został dokument zwany Polityką Prywatności.

Administrator danych zbiera oraz przetwarza dane dla oznaczonych i przewidziane jako zgodne z prawem celów. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych.

W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących praw, prosimy o kontakt. Pytania dotyczące ochrony prywatności prosimy kierować na adres e-mail: info@veritas-store.pl

 1. Przetwarzane dane osobowe, cele oraz podstawa prawna

W związku z tym, że świadczymy bardzo wiele rodzajów usług dla Użytkowników naszego portalu internetowego przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej.

2.1.Założenie Konta oraz uwierzytelnianie Użytkownika w ramach prowadzonego portalu internetowego

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Państwa w formularzu rejestracyjnym do portalu internetowego, to znaczy imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz ustanowione hasło.

Klienci mogą składać tzw. zapytanie ofertowe celem uzyskania informacji dotyczących ceny i właściwości licencji. Aby skorzystać z tej funkcji, klient będzie proszony o podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail oraz nazwy firmy. Każdorazowy kontakt z nami za pośrednictwem telefonu lub poczty e-mail wiąże się z wykorzystaniem podanych danych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

Klienci mogą również składać zamówienia na wybrane produkty. W przypadku składania zamówienia na te produkty, Klient będzie proszony o podanie danych niezbędnych w celu realizacji umowy sprzedaży.

Ponadto Klienci mogą dobrowolnie tworzyć i publikować treści za pośrednictwem Bloga oraz Forum. W tym przypadku klienci będą identyfikowanie na podstawie wskazanego adresu email, imienia oraz nazwiska.

Podstawa prawna. Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta oraz niezbędność do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

2.2. Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń

Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre Państwa dane osobowe podane w Koncie, takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, dane dotyczące korzystania z naszych usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki korzystają Państwo z naszych usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

2.3. Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania

Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre Państwa dane osobowe podane w Koncie, jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług, będących przyczyną skargi lub wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Klientem, opartych na rzetelności i lojalności.

2.4. Badanie satysfakcji Klienta

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy Państwa dane osobowe obejmujące dane niezbędne w celu realizacji zamówienia, jak również Państwa odpowiedzi na przygotowane przez nas pytania, zawarte w ankietach i formularzach wykorzystywanych do badania satysfakcji.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz dokonaniu oceny satysfakcji ze świadczonych przez nas usług.

2.5 Cele archiwalne (dowodowe)

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy Państwa dane osobowe obejmujące dane niezbędne w celu realizacji zamówienia.

Podstawa prawna. Realizacja naszego obowiązku prawnego oraz naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO), w tym interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących współpracy.

2.6 Marketing naszych produktów i usług oraz naszych klientów

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy Państwa dane osobowe podane przy utworzeniu Konta, złożeniu zamówienia oraz dane dotyczące aktywności w sklepie, rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies. Dane dotyczące aktywności dotyczą w szczególności takich danych jak: historia wyszukiwania, kliknięcia w Sklepie, odwiedziny na głównych stronach Sklepu i ich podstronach, daty logowania i rejestracji, dane dotyczące korzystania z określonych usług w Sklepie, historia i aktywność związana z naszą komunikacją mailową.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na marketingu bezpośrednim własnych usług i towarów.

 1. Profilowanie

Powyższe dane wykorzystujemy do dopasowania informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług oraz naszych klientów, które mogą Państwa zainteresować (profilowanie).

 1. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Nasze bazy danych są chronione przed wglądem osób trzecich. Dane gromadzone podczas rejestracji lub zakupu są wykorzystywane do prawidłowej realizacji zamówień, a także do śledzenia statusu zamówienia oraz do korzystania z podstron serwisu takich jak Blog oraz Forum.

4.1 Podmioty przetwarzające.

Korzystamy z dostawców usług technicznych oraz organizacyjnych, które umożliwiają świadczenie Usług i którzy przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas np. usługę hostingu w chmurze obliczeniowej, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wyświetlania powiadomień web push, do wysyłki wiadomości email, do analizy ruchu w serwisie, do analizy skuteczności kampanii marketingowych, jak również wspierają realizację określonych funkcjonalności Konta, świadczą usługi prawne i doradcze.

4.2. Organy państwowe

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwowym w zakresie i celach wynikających z odpowiednich przepisów prawa.

 1. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres posiadania Konta w sklepie internetowym Veritas-store.pl dla celów realizacji usługi Konta oraz związanych z nim funkcjonalności oraz innych usług zgodnie z Regulaminem, jak również do celów marketingowych. Po usunięciu Konta Państwa dane zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, historia zamówień oraz informacja o wyrażonych zgodach (te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres 2 lat od usunięcia Konta dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług).

5.1. Państwa dane osobowe związane z realizacją Zamówień oraz Zamówień na licencje w naszym Sklepie są przechowywane przez okres wymagany odrębnymi przepisami prawa np. prawa podatkowego. Po zakończeniu tego okresu, Państwa dane zostaną zanonimizowane.

5.2. Dane osobowe zbierane przy wykorzystaniu plików cookies przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach Użytkowników plików cookies. Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików cookies opisaliśmy w Polityce plików cookies.

5.3. Dane osobowe przetwarzane w oparciu o Państwa zgodę będą przechowywane do czasu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego dane będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu.

 1. Jakie mają Państwo prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Zapewniamy realizację Państwa uprawnień wskazanych poniżej poprzez kontakt za pośrednictwem adresu e-mail: info@veritas-store.pl

6.1. Prawo do cofnięcia udzielonej zgody

Na podstawie art. 7 ust. 3 RODO, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia każdej zgody, która została udzielona w momencie rejestracji na Portalu, jak również podczas korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności oferowanych w ramach Portalu. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami dla Państwa. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą.

6.2. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Na podstawie art. 21 RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych nawet jeśli przetwarzamy je w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes.

Rezygnacja z otrzymywania rekomendowanych produktów i usług w formie wiadomości e-mail, jak również rezygnacja z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących naszych produktów lub usług, będzie dla nas oznaczać Państwa sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych.

Jeżeli Państwa sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, usuniemy te dane, wobec wykorzystania których wnieśli Państwo sprzeciw.

6.3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Na podstawie art. 17 RODO, przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować, jako żądanie usunięcia Konta.

Mają Państwo prawo żądania usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy:

a. została wycofana określona zgoda, w zakresie, w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę;

b. dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

c. został wniesiony sprzeciw wobec wykorzystywania danych w celach marketingowych;

d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię zakupów, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z realizacją zamówień.

6.4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Na podstawie art. 18 RODO, przysługuje Państwu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W sytuacji, gdy takie żądanie zostanie zgłoszone, do czasu jego rozpatrzenia, nie będą Państwo mogli korzystać z określonych funkcjonalności lub usług, które związane były z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy także wysyłać do Państwa żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w sytuacji, gdy:

a. zakwestionowana została prawidłowość danych osobowych – wykorzystanie tych danych zostanie ograniczone na czas potrzebny na weryfikację ich prawidłowości, nie dłużej jednak niż na 14 dni;

b. przetwarzanie tych danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych wpłynęło żądanie do ograniczenia ich wykorzystania;

c. dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w jakich zostały zebrane lub wykorzystane, ale są Państwu potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d. wniesiony został sprzeciw wobec wykorzystania tych danych – wówczas ograniczenie następuje na czas niezbędny do zweryfikowania czy ochrona Państwa interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając te dane osobowe.

6.5. Prawo dostępu do danych

Na podstawie art. 15 RODO, przysługuje Państwu prawo do uzyskania od nas potwierdzenia przetwarzania danych osobowych. W sytuacji, gdy dane te są faktycznie przetwarzane, mają Państwo prawo do tego, aby:

a. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

b. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

c. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

W przypadku chęci skorzystania z prawa dostępu do danych prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych, o którym mowa w punkcie 2.

6.6. Prawo do sprostowania danych

Na podstawie art. 16 RODO, przysługuje Państwu prawo do żądania sprostowania podanych przez siebie danych osobowych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

6.7. Prawo do przenoszenia danych

Na podstawie art. 20 RODO, przysługuje Państwu prawo, aby otrzymać, dostarczone przez siebie dane osobowe, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Mogą Państwo również żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

6.8. W jakim czasie spełniamy Państwa żądanie?

Jeżeli wystąpią Państwo do nas z żądaniem wykonania wymienionych wyżej uprawnień, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu 30 dni, spełnimy je w ciągu kolejnych 60 dni informując uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Ze względów technicznych, potrzebujemy zawsze 72h na dokonanie aktualizacji wybranych przez Użytkownika ustawień w naszych systemach. Dlatego może się zdarzyć, że podczas aktualizacji systemów Użytkownik otrzyma od nas wiadomość e-mail, z której otrzymywania zrezygnował.

6.9. Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków

Mogą Państwo zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących uprawnień.

Jeżeli uważają Państwo, że prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane na mocy RODO zostały naruszone, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. W jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych?

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Serwisy używają szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia ochronę danych identyfikujących Użytkowników serwisu internetowego oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Konta Klienta przez nieupoważnione systemy lub osoby.

 1. W jaki sposób korzystamy z plików cookies?

Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików cookies znajdą Państwo w Polityce Plików Cookies.

 1. Zmiany Polityki Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na tej stronie. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach będą Państwo informowani poprzez zamieszczenie odpowiednich komunikatów na głównych stronach sklepu internetowego, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Państwu także odrębne powiadomienia na wskazany adres e-mail.

Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień, które przysługują Państwu zgodnie z Regulaminem oraz przepisami prawa.

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu